Scorch

  • یک ادجوانت همه کاره با کارآیی بالا می‌باشد.
  • تعدیل کننده سختی و pH آب است.
  • دارای ترکیبات اختصاصی و منحصر به فردی است که شـامل مخلوطی از عوامل کمپلکس کننده و کلات کننده و ضد کف بوده که باعث افزایش اثر آفت‌کش می‌شود.
  • باعث به دام افتادن کاتیون‌های مضر مانند کلسیم و منیزیم می‌شود.
  • اسیدیته آب را به حدود 5 می‌رساند و باعث خنثی شدن هیدرولیز قلیایی می‌شود.
  • دارای خاصیت پخش شوندگی و چسبندگی بوده که باعث افزایش خیس شوندگی و در نتیجه منجر به افزایش نفوذ‌پذیری از طریق کوتیکول می‌شود.