inO TECH

  • محصولی بی همتا که در فرآیند تولید آن از میکروکلسیت استفاده شده است.
  • این محصول با تامین CO2 مورد نیاز گیاه کمک به تولید سطوح بالاتری از کلروفیل می‌کند کـه منجر به مقـاومت بیشتر در شرایط خشکی و کاهش مصرف آب در گیاه می‌شود و منجر به افزایش کارایی کلروفیل و توسعه بیشتر اندام‌های هوایی گیاه می‌شود.
  • از سایر ویژگی‌های این محصول می‌توان به افزایش تولید آب متابولیکی گیاه، تنظیم باز و بسته شدن روزنه‌ها، تنظیم تبخیر و تعرق از گیاه اشاره کرد.
  • همچنین عنصر سیلسیم موجود در این ترکیب مکانیسم دفاعی گیاه را فعال می‌کند و از نفوذ آفات و بیماری‌ها جلوگیری می‌کند.