inO ROOT

  • این کود زیستی عناصر، آب و مواد معدنی را که برای رشد آنها ضروری است در دسترس ریشه گیاه قرار می‌دهد و باعث تحریک گیاه برای توسعه ریشه می‌شود که باعث افزایش جذب آب و مواد معدنی می شود و همینطور باعث مقاومت در برابر انواع استرس‌ها می‌شود که در نتیجه گیاه به آبیاری کمتری احتیاج دارد و در شرایط دشوار (تنش آبی، تنش حرارتی، تنش شوری و…) مقاوم‌تر است.