inO ACTIVE

  • اینو اکتیو نسل جدید کودهای هیومیکی و مواد محرک رشد ریشه است. این کود باعث تحریک رشد ریشه و افزایش میزان جذب مواد غذایی موجود در خاک می‌شود.
  • اینو اکتیو یک فرمولاسیون کمپلکس شامل عناصر NPK همراه با مولکول محرک رشد ریشه می‌باشد که باعث افزایش رشد گیاه و افزایش جذب عناصر غذایی می‌شود. این ترکیب مقاومت گیاه در برابر استرس‌های  ناشی ازخشکی، شوری،  یخ زدگی و استرس محیطی را افزایش می‌دهد.
  •  آمینو اسید و هیومیک اسید موجود در اینواکتیو خاصیت هم‌افزا داشته و باعث  افزایش حجم ریشه می‌شود.
  • حاوی مولکول محرک رشد ریشه و اسید آمینه (Acreciactiv molecule  + Amino Acid)
  • بسته بندی: 5 لیتری – 10 لیتری – 20 لیتری