inO PHIT

  • فسفر و پتاسیم گیاه را به شکل موثری فراهم می‌کند.
  • گیاه در برابر تنش‌های محیطی مقاومتر می‌شود.
  • تنظیم کننده فعالیت و متابولیسم گیاه می‌باشد و جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از خاک را افزایش می‌دهد.