inO ELIT Zn

  • ترکیبات پروتئینی، اسید آمینه آزاد و پپتیدهـای موجود در این ترکیب باعث افزایش سرعت رنگ‌گیری، رسیدگی و هچنین باعث افزایش قند درون میوه‌ها می‌شود.
  • این محصول کمبود روی را در همه محصولات بر طرف می‌کند، به صورت محلول‌پاشی و همراه با آبیاری قابل استفاده است.
  • Ino ElIT Zn تضمین کننده عملکرد و کیفیت میوه (ماده خشک، سایز و رنگ) است.