inO ALG-K

  • این محصول به منظور بالا بردن سرعت رسیدگی و افزایش کیفیت میوه در زمان برداشت فرمولـه شده است.
  • فرمولاسـیون منحصر به فرد این محصول موجب حداکثر جذب‌ برگی بدون ایجـاد سوختگی می‌شود.
  • این محصول از مواد اولیه با کیفیت عالی تهیه شده است که سبب افزایش جذب برگی می‌شود. عناصر غذایی در کمتر از 6 ساعت جذب گیاه می‌شود.
  • وجود عصاره جلبک دریـایی بـاعث افزایش جذب پتاسیم و تـامین اسید آمینه مورد نیـاز و قندهـای ضروری در زمان رسیدگی میوه می‌گردد.
  • محلول‌پاشی این عنصر سبب جذب قندها از طریق برگ‌ها و افزایش جابه جایی عناصر غذایی به میوه می‌شود.
  • پتاسیم موجود دراین محصول به طور کامل محلول در آب است. عنصر پتاسیم باعث افزایش مقاومت گیاهان در برابر سرمازدگی، شوری، افزایش راندمان آبیاری و بازدهی کود ازته، افزایش غلظت کلرفیل، کاهش خوابیدگی و ورس در غلات و تشکیل و انتقال نشاسته، قند، چربی وساخت پروتئین، متابولیسم گیاه و فعال‌سازی آنزیم‌ها می‌باشد.