inO PHOS Ca

  • Ino PHOSCa دارای غلظت بالایی از کلسیم و فسفر می‌باشد، که باعث ایجاد تعادل فیزیولوژیکی تغذیه‌ای در میوه‌ها و سبزیجات می‌شود.
  • حضور مستقیم در مسیرهای تولید قند و نشاسته و نقش مستقیم در گل‌دهی و تولید دانه دارد.
  • این محصول باعث افزایش کیفیت میوه و مقاومت میوه نسبت به ضربه و آسیب دیدگی مکانیکی و کاهش ریزش میوه، افزایش مقاومت در شرایط دمایی سرد و کمک به رشد بهترمی‌گردد.