inO LOC-Micro PMX

  • INO LOC Micro PMX مقدار مصرف فسفر را در طول فصل زراعی به صورت منطقی کاهش می‌دهد.
  • فرم میکروگرانول باعث افزایش سطح تماس با بذر می‌شود و در نتیجه ریزمغذی‌های مورد نیاز جهت جوانه‌زنی در اختیار بذر قرارمی‌گیرد.
  • این محصول بصورت جانبی اثر کودهای مصرفی را بهبود می‌دهد و با کاهش آبشویی باعث بهبود عملکرد می‌شود.
  • این محصول به گونه‌ایی طراحی شده است که با دستگاه بذر پاش قابل استفاده می‌باشد.