inO CALFOS BMO

  • Ino CALFOS BMO دارای غلظت بالایی از کلسیم، فسفر و منیزیم می‌باشد که باعث تعـادل تغذیه‌ای در میوه‌ها، سبزیجـات و صیفی‌جات می‌شود.
  • این محصول سبب افزایش کیفیت میوه می‌گردد و مقاومت محصولات را در برابر استرس‌های محیطی افزایش می‌دهد.
  • این محصول به صورت کامل توسط کلسیم قابل حل فرموله شده تا حداکثر تاثیر را در ترکیب با فسفر داشته باشد، سرعت جذب و تحرک کلسیم در این محصول از برگ‌ها به میوه‌ها بسیار بالا می‌باشد.